Chat with us, powered by LiveChat

 English ver.

 1. Gra Fabularna Fantazjada, w skrócie Fantazjada, zwana dalej imprezą, rozpoczyna się w chwili otwarcia punktów akredytacyjnych na terenie gry, a kończy w chwili ogłoszenia zakończenia przez organizatorów, nie będącego tożsamym z zakończeniem rozgrywania fabuły. Przez „grę” rozumie się rozgrywanie fabuły w czasie którego początek i koniec jest ogłaszany przez organizatorów.
 2. Impreza odbywa się na terenie i wokół Grodu Byczyna w terminie corocznie ustalanym i ogłaszanym przez organizatorów.
 3. Uczestnikiem imprezy jest osoba która otrzymała akredytację.
 4. Warunkiem otrzymania akredytacji na imprezie jest:
  • wpłacenie bezzwrotnej opłaty akredytacyjnej w wysokości podanej przez organizatorów,
  • posiadanie klimatycznego stroju zatwierdzonego przez organizatora,
  • posiadanie na czas imprezy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • przedstawienie podczas akredytacji aktualnego dokumentu (dowód osobisty/paszport/legitymacja szkolna itp.) potwierdzającego tożsamość i wiek uczestnika,
  • w przypadku rozłożenia namiotu na polu namiotowym – uiszczenie opłaty zgodnie z cennikiem podanym przez organizatorów.
 5. Dodatkowo, osoby niepełnoletnie, które ukończyły najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy 16 lat muszą przedstawić:
  • pozwolenia na udział w imprezie od opiekuna prawnego wg. wzoru podanego przez organizatorów,
  • posiadania na czas imprezy pełnoletniego opiekuna prawnego będącego uczestnikiem, czego potwierdzeniem będzie okazanie wypełnionego dokumentu wg. wzoru podanego przez organizatorów,
  • dane kontaktowych do rodzica lub opiekuna prawnego (adres pobytu w trakcie Fantazjady, nr kontaktowego).
 6. Uczestnictwo w imprezie dzieci poniżej 16 roku życia oraz zwierząt wymaga indywidualnego ustalenia z organizatorami.
 7. Zwierzęta czworonożne pod opieką uczestników mają bezwzględnie przez cały czas trwania imprezy mieć założone obroże/szelki umożliwiające w razie potrzeby przywiązanie ich.
 8. Uczestnicy mogą biwakować na polu namiotowym zapewnionym przez organizatora, bądź na terenie gry na ustalonych przez organizatorów zasadach. Każdy uczestnik biwakujący na polu namiotowym ma obowiązek podporządkować się organizatorom w kwestii miejsca rozbicia namiotu. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia opłaty za pole namiotowe nie później niż dwa miesiące przed rozpoczęciem imprezy.
 9. Uczestnicy zobowiązani są do utrzymania porządku i czystości na terenie imprezy, w szczególności w miejscu biwakowania.
 10. Parkowanie samochodów odbywa się tylko na wyznaczonych do tego parkingach. Wjazd na teren gry bez zgody organizatorów jest zabroniony.
 11. Każdy uczestnik na terenie gry i pola namiotowego ma obowiązek nosić przy sobie dowód uczestnictwa wydawany podczas akredytacji i okazać go na wezwanie organizatorów.
 12. Gra rozpoczyna się i kończy o ustalonej w Programie porze. W trakcie gry wejście na teren lokacji, a w szczególności fortu/grodu, w trakcie gry dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w stroju fabularnym (nie dotyczy przypadków uzgodnionych wcześniej z organizatorem).
 13. Obowiązuje zakaz rozpalania ognia na terenie gry, poza miejscami wskazanymi przez organizatorów.
 14. Nie można walczyć w okolicach miejsc niebezpiecznych – w przypadku rozpoczęcia walki w takim miejscu, należy przerwać działania i przenieść się w miejsce bezpieczne.
 15. Każdy uczestnik imprezy ma obowiązek zapoznać się z mechaniką gry podaną przez organizatorów i uważnie jej przestrzegać. Osoby łamiące zasady mechaniki mogą zostać decyzją organizatora wydalone z gry.
 16. Podczas gry istnieje możliwość walki tylko i wyłącznie bezpieczną bronią zatwierdzoną przez organizatorów.
 17. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy broni (zgodnie z ustawą) narzędzi niebezpiecznych i materiałów pirotechnicznych bez zgody organizatorów.
 18. Na Fantazjadzie obowiązuje zasada “no pain” (bez bólu fizycznego lub psychicznego), gdzie indywidualne granice bólu sygnalizujemy Słowami Bezpieczeństwa (p. Mechanika gry).
 19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udziału w konkursach, jednak rezygnują z nagród, które w wypadku zajęcia przez nich premiowanego nimi miejsca przechodzą na następnych uczestników.
 20. Osoby nietrzeźwe wg. uznania organizatorów, znajdujące się pod wpływem środków odurzających lub psychotropowych, agresywne, stwarzające swoim zachowaniem zagrożenie dla siebie lub osób trzecich, osoby, które nie dostosują się do zarządzeń organizatorów lub łamiące regulamin imprezy będą z niej usuwane bez zwrotu jakichkolwiek kosztów, a w szczególnych przypadkach przekazywane w ręce Policji lub innych odpowiednich służb porządkowych.
 21. Osoby poniżej 18 roku życia spożywające alkohol zostaną usunięte imprezy wraz z opiekunem. W wypadku gdy opiekun ma więcej niż jednego podopiecznego wszyscy oni będą musieli opuścić imprezę.
 22. Od momentu przyjazdu aż do opuszczenia terenu imprezy każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie i postępowanie podopiecznych pełną odpowiedzialność prawną i finansową. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe z winy uczestników. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki wynikające ze zwykłego uczestnictwa w imprezie.
 23. Kwestie nieporuszone w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

 

OD MOMENTU PRZYJAZDU AŻ DO OPUSZCZENIA TERENU IMPREZY KAŻDY Z UCZESTNIKÓW PONOSI ZA SWOJE POSTĘPOWANIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNĄ I FINANSOWĄ. ORGANIZATORZY i zarządcy terenu NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI I SZKODY POWSTAŁE Z WINY UCZESTNIKÓW. ORGANIZATORZY NIE PONOSZĄ TEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE NIESZCZĘŚLIWE ZDARZENIA LUB WYPADKI BĘDĄCE ZWYKŁYM NASTĘPSTWEM UDZIAŁU W IMPREZIE.